Regulamin sklepu internetowego
AKCESMARKET.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sprzedawca – Eugeniusz Lachowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. AKCES Lachowicz Eugeniusz z siedzibą w Siemianowicach Śląskich pod adresem: ul. M. Konopnickiej 11; 41-100 Siemianowice Śląskie, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-000-23-89 oraz REGON: 271810424 który w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, prowadzi Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem akcesmarket.pl. Posługujący się także nazwą skróconą „AKCES”.
 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: akcesmarket.pl
 • Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Przycisk - element na stronie WWW który po naciśnięciu przesyła informacje zawarte w formularzu do dalszej części strony. Przez przycisk rozumie się elementy, także informacyjne jakie wskazują na niego.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Sprzedawca zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy przez adres e-mail: kontakt@akcesmarket.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 657 622.
Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dla prawidłowego działania niezbędna jest obsługa obecnych standardów HTML oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
Prezentowane w Sklepie zdjęcie towarów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych, nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
Użytkownik zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie dokonuje zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.
Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia. Umowę pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
Jeżeli w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.
Przyjęcie zamówienia nie jest tożsame z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
V. FORMY PŁATNOŚCI
Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na zasadach i warunkach określonych przez bank.
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
VI. DOSTAWA
Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep w ciągu 3 dni roboczych od czasu, otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „dane do wysyłki”.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
Na terenie Polski istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost – Paczkomaty,
 • odbiór osobisty, w firmie „AKCES”
W przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie sprzedającego, zawarta umowa sprzedaży nie ma charakteru umowy sprzedaży zawieranej na odległość.
Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz wagi przesyłki oraz rozmiarów przesyłki. Szczegółowe zasady kosztów dostawy opisywane są w załączniku: Koszty i warunki dostawy, pod adresem akcesmarket.pl/dostawa/
Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane telefonicznie z Kupującym.
W sytuacji gdy Kupujący zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, zobowiązuje się on do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru, bądź innych rozbieżności, należy sporządzić tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier mają obowiązek podpisania się pod sporządzonym protokołem szkody.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu skutkuje:
 • obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu oraz ponownego jej nadania – jeżeli Nabywca zwróci się o ponowne nadanie przesyłki
 • obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego, uzyska on informację o tym fakcie listem e-mail.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Sprzedawca, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji (email, telefon) zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
Reklamacje mogą być składane osobiście, pod adresem e-mail: kontakt@akcesmarket.pl lub w formie pisemnej na adres P.P.H.U. AKCES Lachowicz Eugeniusz 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. M. Konopnickiej 11
W przypadku zgłoszenia reklamacji formą elektroniczną lub listowną należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres P.P.H.U. AKCES Lachowicz Eugeniusz 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. M. Konopnickiej 11.
Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Nabywca otrzymał przy dostawie.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Nabywca może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności.
W przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym, należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie odstąpienia od umowy, pisząc na adres e-mail: kontakt@akcesmarket.pl, lub wysyłając je pocztą tradycyjną na adres P.P.H.U. AKCES Lachowicz Eugeniusz 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. M. Konopnickiej 11.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty przesłania oświadczenia.
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Nabywcy w przypadku jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
X. GWARANCJA
Gwarancja udzielana jest przez Producenta, na czas i zasadach określonych przez niego w karcie gwarancyjnej produktu.
XI. PRZERWY TECHNICZNE
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie praw konsumenta.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2019 r.